Proizvodnja
HE medvode


 


HE Medvode leži nad sotočjem Save s Soro, pri naselju Medvode. Jezovna zgradba je betonsko-težnostnega tipa z akumulacijo, ki rabi kot kompenzacijski bazen pri vršnemu obratovanju gorvodno ležeče HE Mavčiče. Elektrarna obratuje v dnevno-pretočnem režimu in vršno v verigi s HE Mavčiče v konicah potrošnje električne energije. 

Pregrada leži na mestu, kjer je Sava vrezala brzice v dolomitu, ki je večji del razpokan in prepreden z votlinami. 

Za zagotovitev kvalitetnih pogojev pri temeljenju je bilo potrebno izdelati stabilizacijo temeljnih tal z injekcijsko zaveso. Razvita širina zavese znaša 190 m in sega do nepropustne podlage iz skrilavcev in peščencev, ki ležijo v globini 27 do 45 m. 

Jezovna zgradba je kombinirano steberskega-obrežnega tipa. V smeri matice toka sta dve pretočni polji, ki sta opremljeni z dvojnima tablastima zapornicama kljukaste izvedbe, z zajezitveno višino 17,5 m. Prevodnost pretočnih polj je 2400 m3/s. Leta 1964 so bile zapornice zvišane za 1 m, pri čemer se je povečala moč na turbinah za 11 %. V turbinskih stebrih, ob obrežju sta nameščena dva agregata (kaplanovi turbini) s skupno požiralnostjo 150 m3/s, ki dajeta v konici proizvodnje 25 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 72 GWh. 

Elektrarna je opremljena z dvema sinhronskima generatorjema nazivne moči 13,5 MVA in napetosti 6,3 kV, ki sta bila obnovljena v letih 1994 in 1995. Generatorja sta z zveznimi vodi priključena na 6/110 kV stikališče. Na lokaciji elektrarne sta tudi center vodenja za vse hidroelektrarne na reki Savi in vzdrževalni center za verigo hodroelektrarn na zgornji in srednji Savi.

V letih 2003 in 2004 je bila elektrarna posodobljena, zamenjani sta bili turbina in sekundarna oprema. Posodobljeno je bilo stikališče 110 kV s transformacijo 2x110/6,3 kV in distribucijskim stikališčem 110/20 kV v lasti Elektra Gorenjska. 

Tehnični podatki 

Turbini, generatorja in blokovna transformatorja

  Turbini 1, 2 Generatorja 1, 2
proizvajalec Litostroj R. Končar
vrsta kaplan  
leto izdelave 1 x 2003, 1 x 2004 1 x 1953, 1 x 1954 (obnova 1994 in 1995)
nazivna moč 13200 kW 13500 kVA
število vrtljajev 214/min  
nazivna napetost   6,3 kV
cos fi   0,8Transformatorji

Transformatorji 2 x 117/6,3kV
proizvajalec Etra
nazivna moč 20 MVA
nazivna napetost 117/6,3kV
stikalna skupina YNd5Hidrologija

Hidrologija povodje pretoki srednja voda stoletna visoka voda tisočletna visoka voda
Sava 1513 km2   65,2 m3/s 1670 m3/s 1954 m3/sHidravlika

instalirani pretok bazen površina volumen razpoložljiv volumen (denivelacija)
2 x 75 m3/s   0,72 km2 3,05 hm3 1,12 hm3  (1,7 m)Operatvni podatki

leto izgradnje št. agregatov inst. moč moč na pragu sr. letna proizvodnja
1953 2 kaplan 2 x 13,5 MVA 25 MW 72 GWh
 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1