Proizvodnja
HE moste


 


HE Moste obratuje, kot prva elektrarna na reki Savi od leta 1952. Pregrada je betonska, ločno-težnostna in leži v najožjem delu savskega kanjona, v soteski Kavčke, pod Žirovnico ter je s 60 m višine tudi najvišja pregrada v Sloveniji. Akumulacijski bazen omogoča tedensko izravnavo pretokov. HE Moste je načrtovana kot akumulacijska elektrarna za proizvodnjo vršne energije.

Sava je v gornjem toku vrezala globoko dolino v erodibilne kamenine (konglomerat, morene), ki ležijo na nepropustni ( terciarni in triadni) podlagi. Celotno področje leži na terciarni prekonsolidirani glini (sivica), ki zaradi neugodnih geomehanskih lastnosti povzroča obilo problemov na hidrotehničnih objektih. Za zagotovitev tesnenja akumulacijskega bazena je bilo izvedeno 351 m tesnilne zavese do nepropustne podlage v globino do 120 m.

Pregrada je bila v letu 1964 povišana z lesenim provizorijem, višine 1,25 m. Razpoložljiv volumen se je povečal za 15%. Na pregradi so štiri polja s prevodnostjo 570 m3/s. Leta 1999 je bila pregrada obnovljena.

Za evakuacijo vršnih voda in praznjenje akumulacije je ob desnem boku namenjen temeljni izpust. Vtočni objekt leži ob levem boku pregrade in od tu je speljan dovodni rov v dolžini 840m do strojnice. V dovodni rov so speljane tudi zaledne vode iz potoka Završnica. V strojnici, ki je v celoti vkopana, je nameščena vsa hidromehanska, strojna in elektrooprema. Iz strojnice poteka odtočni rov v dolžini 1,5 km in premera 4 m, do iztoka v Savo. Komandni prostor in stikališče 110/6,3 kV ter 110/20 kV stikališčem je na terasi nad strojnico.

HE Moste sestavlja skupaj s starejšo HE Završnica (1914), na potoku Završnica enotni energetski sistem. V strojnici HE Moste so bili prvotno vgrajeni trije agregati (francisove turbine) s skupno požiralnostjo 28,5 m3/s. Sistem je bil dograjen l. 1977 z vgradnjo četrtega agregata v strojnici HE Moste, s požiralnostjo 6 m3/s in s priključitvijo dovodnega cevovoda HE Završnica. Sistem je bil načrtovan tako, da bi omogočal v času presežka proizvedene energije prečrpavanje savske vode v višje ležeči bazen Završnica, kar zaradi onesnaženosti Save ni bilo nikoli realizirano. Zato in zaradi nezanesljive opreme testnega agregata s slabim izkoristkom je bil agregat 4 v letu 1999 rekonstruiran. V okviru rekonstrukcije agregata je bil zamenjan gonilnik, vodilne lopate z novo hidravlično obliko, turbinski regulator, ter vsa pomožna tehnološka oprema. Na elektro področju je bila izdelana nova tehnološka lastna raba agregata, zamenjan vzbujalni sistem s statičnim vzbujalnim sistemom z digitalno regulacijo in mikroprocesorskim krmiljenjem, vgrajena nova zaščita agregata z numerično in multimikroprocesorsko strukturo, ter vgrajen distribuiran mikroprocesorski sistem za lokalno in daljinsko vodenje agregata iz oddaljenega centra vodenja SEL.

V okviru rekonstrukcije agregata je bola izvedena še njegova ekološka sanacija v okviru katere so se vsa ležajna mesta izvedla s samomazalnimi pušami in segmenti DEVA. Za prečrpavanje drenažnih voda iz območja agregata je vgrajen oljni separator, ki očisti vse vode pred iztokom iz objekta.

 


Obnova HE Moste 2008-2010:

1. Gradbena sanacija strojnice naj bi preprečila nadaljnje deformacije objekta. 

2. Zamenjave agregatov iz 3,5 MVA, 3x5,5 MW na 2x9 MVA, 2x7 MW. Spremenila se je požiralnost iz 3x9,5 v 2x13 m3/s. V sklopu rekonstrukcije strojnice je bilo zamenjano večina pomožne opreme in vsa sekundarna oprema elektrarne. 

3. Rekonstrukcija stikališča 110/35/20 kV v 110/6,3 kV SEL in 110/20 kV Eles, Elektro Gorenjska
Opuščeno je prostozračno stikališče 110 kV, ki je nadomeščeno z z novim, plinsko izoliranim. Opuščeno je 35 kV stikališče. Namesto blokov 35/6 kV je vzpostavljena transformacija 110/6 kV in distribucijska RTP 110/20 kV.  

Celotni sistem daje v konicah proizvodnje 21 MW moči, srednja letna proizvodnja znaša 56 GWh.


 

Tehnični podatki

Turbine in generatorji

Turbine in generatorji Turbine 1, 2 Turbina 4 Generatorja 1, 2 Generator 4
proizvajalec Litostroj Litostroj R.Končar R. Končar
vrsta spiralna francis spiralna francis    
leto izdelave 2009/2010 1977 / 1999 2009/2003 1977
nazivna moč 6800 kW 8100 do 8250 kW 9000 kVA 11000 kVA
število vrtljajev 500/min 750/min    
nazivna napetost     6,3 kV 6,3 kV
cos fi     0,8 0,7Transformatorji T1, T2

Transformatorji 110/6,3 kV
proizvajalec Etra
nazivna moč 110/6,3 kV
nazivna napetost 25000 kVA
stikalna skupina Yd5Hidrologija

Hidrologija Sava Završnica
povodje 325 km2 25 km2
pretoki    
srednja voda 13,6 m3/s 0,75 m3/s
stoletna visoka voda 400 m3/s  
tisočletna visoka voda 700 m3/s  Hidravlika

Hidravlika HE Moste - agr. 1, 2 in 3 HE Završnica - agr. 4
instalirani pretok 2 x 13 m3/s 6 m3/s
volumen bazena 5,464 hm3 0,153 hm3
razpoložljiv volumen (denivelacija) 2,94 hm3 (-6,25 m) 0,128 hm3 (-3,5 m)Operatvni podatki

Operativni podatki HE Moste - agr. 1, 2 HE Završnica - agr. 4
leto izgradnje 1952 1977
število agregatov dva francis en francis
instalirana moč 2 x 9 MVA 11 MVA
moč na pragu 13 MW 8 MW
nazivni cos fi 3 x 0,8 0,7
srednja letna proizvodnja 60 GWh 5 GWh
 

 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1