Proizvodnja
HE vrhovo


 


HE Vrhovo leži na polju pod naseljem Vrhovo in je prva v nizu hidroelektrarn spodnjesavske verige. Jezovna zgradba je betonsko-težnostnega tipa, konstrukcijske višine 27 m. lektrarna obratuje v dnevno-pretočnem režimu z akumulacijo, ki ima vlogo čelnega bazena za spodnjesavsko verigo. Po dograditvi celotne verige HE na Savi bo akumulaciji namenjena vloga vmesnega izravnalnega bazena. 

Nizvodno od Radeč se rečna dolina razširi v široko polje, po katerem Sava preide v dolinski režim toka. Podlago tvorijo sloji nepropustnih permokarbonskih skrilavcev, ki jih prekrivajo prodno-peščeni kvartarni sedimenti s krovno plastjo peščenih meljev in humusa. Jezovna zgradba je temeljena na nepropustnih skrilavcih. Temeljna plošča je v celoti drenirana. Tesnjenje obrežnih visokovodnih nasipov je izvedeno s tankostenskimi betonskimi stenami.

Jezovno zgradbo sestavljajo v nizu: strojnica, pet pretočnih polj in priključni zemeljski obrežni nasipi. V strojnici so nameščeni trije agregati (cevne turbine) s skupno požiralnostjo 500 m3/s. V konicah proizvodnje dajejo 34,2 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 116 GWh. Prelivna polja so opremljena s segmentnimi zapornicami z nasajeno zaklopko in zajezitveno višino 10,5 m. Prevodna sposobnost prelivnih polj je 3100 m3/s, kar je enako 100-letni vodi.

Elektrarna je opremljena s tremi sinhronskimi generatorji nazivne moči po 14,3 MVA napetosti 6,3 kV, ki so prek transformatorja (45 MVA,119/6,3 kV) priključeni v 110 kV omrežje z vzankanjem. 

Tehnični podatki

Turbine in generatorji

  Turbini 1, 2, 3 Generatorji 1, 2, 3
proizvajalec Litostroj R. Končar
vrsta cevna  
leto izdelave 1989 1991
nazivna moč 14400 kW 14300 kVA
število vrtljajev 107,14/min  
nazivna napetost   6,3 kV
cos fi   0,95


Transformator

proizvajalec Energoinvest
nazivna moč 45000 kVA
nazivna napetost 119/ 6,3kV
stikalna skupina YNd5


Hidrologija

Hidrologija povodje pretoki srednja voda stoletna visoka voda tisočletna visoka voda
Sava 7198 km2   229 m3/s 3102 m3/s 3605 m3/s


Hidravlika

instalirani pretok bazen površina volumen razpoložljiv volumen (denivelacija)
3 x 167 m3/s   1,43 km2 8,60 hm3 1,16 hm3 (-1,0 m)


Operatvni podatki

leto izgradnje št. agregatov inst. moč moč na pragu sr. letna proizvodnja
1993 3 cevni 3 x 14,3 MVA 34 MW 116 GWh
 

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1