O družbi
Politika sistema vodenja


 


Politika sistema vodenja

Politika sistema vodenja družbe združuje kakovost, ravnanje z okoljem in varnost in zdravje pri delu.

Obveznost vodstva družbe, vodij enot, vodij služb in vsakega posameznika je opravljanje nalog v skladu z veljavnimi dokumenti sistema vodenja in ostalo dokumentacijo ob posebni pozornosti do zahtev odjemalcev. Zato vsi skupaj in vsak med nami vnašamo v svoje delo razpoložljiva nova spoznanja, nova znanja, nove tehnologije in nove organizacijske prijeme za izboljšanje delovnih procesov, saj le to omogoča večjo kakovost in s tem tudi ekonomičnost poslovanja. Vsi zaposleni, še posebno vodilni, zato skrbimo za nenehen razvoj, izobraževanje in stimulacijo delavcev.

Celoten sistem temelji na naslednjih načelih:

 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in zahtev odjemalcev glede proizvodnje električne energije in opravljanja sistemskih storitev z visoko zanesljivostjo in brez izpadov naprav, ki bi imeli za posledico zmanjšanje obsega proizvodnje oziroma dogovorjene dobave električne energije,
 • izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje, povečevanje proizvodnih kapacitet in proizvodnje električne energije,
 • optimiziranje obratovanja in s tem doseganje optimuma proizvodnje električne energije glede na razpoložljive hidrološke razmere in zahteve odjemalca,
 • vključevati v center vodenja in voditi iz centra vodenja HE na reki Savi,
 • centralizacija skladiščnega poslovanja in s tem zmanjšanje stroškov iz naslova rezervnih delov,
 • stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.

 

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in zahtev odjemalcev glede proizvodnje električne energije in opravljanja sistemskih storitev z visoko zanesljivostjo in brez izpadov naprav, ki bi imeli za posledico zmanjšanje obsega proizvodnje oziroma dogovorjene dobave električne energije,
    izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje,
    povečevanje proizvodnih kapacitet in proizvodnje električne energije,
    optimiziranje obratovanja in s tem doseganje optimuma proizvodnje električne energije glede na razpoložljive hidrološke razmere in zahteve odjemalca,
    vključevati v center vodenja in voditi iz centra vodenja HE na reki Savi,
    centralizacija skladiščnega poslovanja in s tem zmanjšanje stroškov iz naslova rezervnih delov,
    stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.

Politiko sistema vodenja uresničujemo vsi zaposleni. Vsak je odgovoren za kakovost svojega dela, s čimer prispeva k rezultatom in poslovni uspešnosti družbe. Vodstvo pa skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih. Urejeni medsebojni odnosi so temelj kulture družbe.

Zagotavljamo, da politiko sistema vodenja poznajo vse osebe, ki delajo za družbo ali v njenem imenu ter jo posredujemo tudi pogodbenikom, ki delajo na lokacijah družbe.

Politika sistema vodenja je usmerjena v transparentno obvladovanje vseh procesov poslovanja in proizvodnje ter v njihovo nenehno izboljševanje. Bistvo doseganja in stalnega izboljševanja celovite kakovosti procesa pa temelji na doslednosti pri izvajanju vseh poslovnih in tehnoloških postopkov, znanju in inovativnosti vseh zaposlenih v družbi.


Kakovost

Glavna dejavnost družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. je proizvodnja električne energije, ki naj bo zanesljiva, kakovostna, ekonomična in varna ter v zadovoljstvo kupca. To zagotavljamo z neprekinjenim obratovanjem obstoječih objektov, s stalnim rednim in investicijskim vzdrževanjem obstoječih objektov ter z načrtovanjem in gradnjo novih energetskih objektov.

Naloga vseh zaposlenih v družbi je izvajanje lastnih rednih dejavnosti in izvajanje projektnih dejavnosti ob upoštevanju poslanstva družbe. Sistem vodenja kakovosti pa predstavlja procese in okvire, v katerih se delo odvija.

Cilj vodstva družbe je dolgoročna poslovna uspešnost družbe. Ker pa brez kakovosti ni uspeha družbe, smo se v Savskih elektrarnah Ljubljana d.o.o. odločili za dokazovanje kakovosti poslovnega in proizvodnega procesa s pridobitvijo certifikata ISO 9001. To pomeni, da moramo v družbi dobro obvladovati poslovni in proizvodni proces po zahtevah standarda in redno vzdrževati pridobljeni certifikat preko preverjanja s strani certifikacijskega organa.

Cilji kakovosti družbe so:

 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in zahtev odjemalcev glede proizvodnje električne energije in opravljanja sistemskih storitev z visoko zanesljivostjo in brez izpadov naprav, ki bi imeli za posledico zmanjšanje obsega proizvodnje oziroma dogovorjene dobave električne energije,
 • izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje,
 • povečevanje proizvodnih kapacitet in proizvodnje električne energije,
 • optimiziranje obratovanja in s tem doseganje optimuma proizvodnje električne energije glede na razpoložljive hidrološke razmere in zahteve odjemalca,
 • vključevati v center vodenja in voditi iz centra vodenja HE na reki Savi,
 • centralizacija skladiščnega poslovanja in s tem zmanjšanje stroškov iz naslova rezervnih delov,
 • stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.


Ravnanje z okoljem

Vodstvo se zavezuje k:

 

 • izgradnji in obnavljanju HE s čim manj vplivi na okolje,
 • obratovanju in vzdrževanju brez onesnaževanja,
 • ekološkemu osveščanju ljudi o pomenu čistosti Save v njenem porečju,
 • stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja.

 

Zavedamo se, da z izgradnjo in obratovanjem hidroelektrarn pomembno posegamo v prostor in njegovo namembnost. Z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem obvladujemo pomembne okoljske vidike kot so: zajezitev vode, odvzem vode za hidroelektrarne, odstranjevanje plavin ter obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarn. Z okoljskimi programi uresničujemo konkretne okoljske cilje. Veliko pozornosti namenjamo večnamenski izrabi zajezitev.

Pri vseh dejavnostih upoštevamo skrb za okolje in posvečamo največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje. Učinke skrbi za okolje spremljamo z okoljskimi pregledi in zagotavljamo javnost okoljskih podatkov in sodelovanje z državnimi in lokalnimi upravnimi organi ter z zainteresirano javnostjo.

Kakovostna električna energija kot naš osnovni končni proizvod ima s svojo ceno pomemben narodnogospodarski vpliv. Gospodarnost poslovanja je zato izredno pomembna. Da bi jo zagotovili tudi pri varstvu okolja, je varstvo okolja vključeno v osnovno poslovno politiko družbe in tudi v sistem vodenja.

Varnost in zdravje pri delu

Skrb za izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja z upoštevanjem specifičnosti procesov v družbi, je sestavni del kulture družbe in odraža našo skrb za zaposlene ter odnos do družbenega okolja v katerem živimo in delujemo.

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa morajo glede na naravo dela zagotavljati delavcu varnost in ne smejo ogrožati njegovega zdravja.

Vodstvo se zavezuje k načelom varnosti in zdravja pri delu, ki so:

 

 • preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar,
 • izogibanje tveganjem,
 • ocenjevanje tveganja, ki se jim ni mogoče izogniti,
 • obvladovanje tveganj pri njihovem viru,
 • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod,
 • zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja,
 • prilagajanje tehničnemu napredku,
 • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim,
 • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja,
 • dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi,
 • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

 

Glavni cilj družbe s področja varnosti in zdravja pri delu je visoka stopnja varstva pri delu in varovanja premoženja.

Certifikati

SISTEM KAKOVOSTI V DRUŽBI 

Našo skrb za kakovost, ravnanje z okoljem in varnost in zdravje pri delu smo v letih 2000, 2002 in 2006 izkazali s pridobitvijo certifikatov ISO 9001:1994 za kakovost, ISO 14001:1996 za ravnanje z okoljem ter OHSAS 18001:1999 za varnost in zdravje pri delu.

Od leta 2017 pri ravnanju z okoljem in varnosti in zdravju pri delu samo sledimo načelom standardov, certificiramo pa samo sistem vodenja oz. kakovost.

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1