Družbena odgovornost
Večnamenska raba HE


 


VEČNAMENSKA RABA HIDROELEKTRARN (NJIHOVIH VODNIH ZADRŽEVALNIKOV)

Vodarske ureditve, vodooskrba, namakanje, varstvo pred poplavami

Akumulacije na Savi nadomeščajo številne vodnogospodarske ureditve, ki bi jih bilo potrebno izvesti, če slednjih ne bi bilo. Bregovi bazenov so erozijsko zaščiteni, z akumulacijskim delovanjem pa prispevajo k zmanjševanju visokovodnih valov in s tem k zaščiti proti poplavam. Protipoplavna zaščita so tudi nasipi, zlasti to velja za primer HE Vrhovo in večino ostalih načrtovanih HE na ljubljanskem delu Save in na spodnji Savi. Ljubljanski del Save bi z izgradnjo pridobil tudi pri dvigu nivoja podtalnice, ki se črpa kot pitna voda. Elektrarne so lahko tudi vir vode za namakanje, kar npr. velja za HE Moste (golf igrišče Bled). 

Turizem in rekreacija 

Vodni zadrževalniki nudijo tudi možnosti za razvoj turizma, obvodnih in vodnih športov ter za rekreacijo. Tako po dogovoru HE Moste in HE Medvode omogočata izvedbo rafting in kajak tekem. Zbiljsko jezero je omogočilo razvoj turizma na novonastali vodni površini (čolnarjenje, gostinski tuizem, kamping turizem). Ob sanacijah zadrževalnikov se skrbi za izletniške oz. sprehajalne poti (zadrževalnik Moste in Završnica). 

Zaključek 

Družbena vloga hidroelektrarn je izredno široka. Sega od njihove osnovne energetske vloge, proizvodnje električne energije, katere poraba še raste, pa vse do njihovega pomena v zagotavljanju sistemskih storitev v EES, kjer so tehnično in gospodarsko najugodnejše. K družbeni vlogi pa spada tudi večnamenska raba vodnih zadrževalnikov v hidroelektrarnah, kamor štejemo vodarske ureditve, vodooskrbo, namakanje, varstvo pred poplavami ter turizem in rekreacijo. 

Velja pa omeniti tudi splošne družbene vloge hidroelektrarn, saj npr. njihovo vzdrževanje, obratovanje ter zlasti gradnja pomeni velik prispevek k ohranjanju in razširjanju slovenske znanosti ter industrije v številnih panogah, ki so s tem področjem povezane (gradbeništvo, strojegradnja, elektroindustrija). 

Proizvodnja električne energije pa je tudi strateška panoga, ki je nenazadnje podpora politični neodvisnosti države.


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1