O družbi
Zgodovina


 


Zgodovina družbe je ves čas povezana z reko Savo, kar pove že njegovo ime. Reka Sava je bila že pred industrijsko dobo pomembna prometna žila za prevoz rečnih tovorov iz Panonije na Jadran. Z dograditvijo Južne železnice je ta gospodarska dejavnost v celoti zamrla. Ob vodotoku je bilo postavljeno tudi veliko mlinov in žag, ki so za pogon uporabljali savsko vodo. Z industrializacijo in izgradnjo velikih energetskih objektov na Savi je bila tradicionalna oblika izkoriščanja hidropotenciala reke Save, ki jo štejemo za predhodnico hidroenergetskega izkoriščanja, v celoti opuščena. 

Korenine današnje družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so tako pognale, za moderne čase kar davnega, leta 1908. Takrat je v Kranjskem deželnem zboru dr. Evgen Lampe, politik Slovenske ljudske stranke, prevzel referat za melioracije terzačel razmišljati, kako bi mogla dežela izrabljati sile svojih rek za proizvodnjo električne energije. Tako za takratno Kranjsko kot današnjo Slovenijo namreč velja, da nudi naravna bogastva, ki so pomembna tudi za gospodarski razvoj. Dr. Lampe je svojo pozornost usmeril zlasti na gorenjske reke, ki so za izrabo najprikladnejše. Poleg tega so bile na Gorenjskem tudi najugodnejše gospodarske razmere, s katerimi bi bilo mogoče zadosti tehtno opravičiti morebitne naložbe v drage naprave. Politične in gospodarske okoliščine so pripeljale do odločitve, da se namesto na reki Savi, najprej zgradi elektrarna na Završnici. Od pridobitve vodopravnega dovoljenja leta 1912 do poslanih prvih kWh leta 1914 sta minili dve leti. HE Završnica tako obratuje od leta 1914 naprej. 


Prva svetovna vojna je močno zavrla gradnjo javnih hidroelektrarn na Gorenjskem. Gradnje so se nadaljevale šele po drugi vojni z obdobjem planske graditve. Leta 1949 je tako kot prva hidroelektrarna, zgrajena po koncu druge svetovne vojne, pričela obratovati HE Savica. Februarja leta 1946 je bila pričeta gradnja HE Moste. Prvi in drugi agregat sta pričela obratovati leta 1952, tretji pa marca 1955. 

Elektrarna je doživela potem še vrsto tehničnih sprememb, največjo leta 1977, ko se je dogradil četrti agregat v strojnici HE Moste (črpalna turbina), priključen na cevovod HE Završnica. Leta 1999 je bil zaradi dotrajanosti predelan v čisti turbinski agregat in je s tem v bistvu zamenjal stara agregata iz leta 1914, ki ostajata v obratovalni rezervi. Danes pa dotrajanost prvih treh agregatov zopet kliče po obsežnejših delih. Gradnja HE Medvode se je pričela leta 1947. Prvi agregat elektrarne je pričel obratovati leta 1954, drugi pa aprila 1955. Po več letih predaha zaradi različnih vzrokov, se je šele leta 1986 pognala naslednja elektrarna Mavčiče in leta 1993 HE Vrhovo, ki predstavlja prvo od načrtovanih šestih hidroelektrarn na spodnji Savi. 

Današnja družba Savske elektrarne Ljubljana nadaljuje, kar se tiče javnih hidroelektrarn na reki Savi, tradicijo Kranjskih deželnih elektrarn (KDE) s sedežem v Ljubljani iz leta 1915. KDE so obstajale do leta 1945, ko so z uredbo Narodne vlade Slovenije prišle v okvir Državnih elektrarn Slovenije. 

Leta 1949 je vlada FLRJ ustanovila podjetje Gorenjske elektrarne s sedežem v Kranju. Temu podjetju so priključili HE Medvode in HE Moste, takrat še v gradnji. V začetku leta 1953 sta bili ustanovljeni samostojni podjetji Elektrarna Medvode in Elektrarna Moste s HE Savica. Na podlagi temeljnega zakona o elektrogospodarstvu je bilo leta 1965 ustanovljeno proizvodno – prenosno podjetje Savske elektrarne s sedežem v Ljubljani. Takrat so podjetju priključili tudi Elektroprenos. Zakon o elektrogospodarstvu iz leta 1973 je 1974 sprožil ustanavljenje tozdov v okviru Savskih elektrarn. Takšna organiziranost je ostala do leta 1990, ko je bilo ustanovljeno javno podjetje za proizvodnjo električne energije Savske elektrarne Ljubljana p.o. Podjetji Elektroprenos in Elektrogospodatske Telekomunikacije sta takrat prešli v javno podjetje za prenos električne energije Elektro Slovenija d.o.o.. Savske elektrarne Ljubljana, p.o. so se kasneje v letu 1996 z uredbo Vlade Republike Slovenije še preimenovale v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. z edinim družbenikom - ustanoviteljem Republiko Slovenijo. V začetku julija 1998 so se Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. preselile iz Hajdrihove 2 v Ljubljani na nov naslov Gorenjska cesta 46, Medvode. 

Na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije ter drugih vladnih uredb je Republika Slovenija preko Slovenske razvojne družbe, d.d. leta 2000 prodala del poslovnega deleža Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. pooblaščenim investicijskim družbam in kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S tem so se Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. iz enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo preoblikovale v družbo z omejeno odgovornostjo z več družbeniki.

 V letu 2001 je z ustanovitvijo HSE d.o.o. prišlo v družbi Savske elektrarne Ljubljana do spremembe večinskega družbenika. Republika Slovenija je kot večinski lastnik Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. ustanovila HSE d.o.o. z namenom upravljanja družb, v katerih je imela večinske deleže ter tako kot stvarni vložek prenesla na HSE poslovni delež, ki ga je imela v Savskih elektrarnah Ljubljana d.o.o.. HSE d.o.o. je tako postal večinski družbenik Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o..

V skladu s sklepom Vlade RS pa je v letu 2007 prišlo do prenosa poslovnega deleža Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. iz HSE d.o.o. na GEN energijo d.o.o..

V letu 2011 je GEN energija kot večinski družbenik odkupila večino manjšinskih deležev in postala 98,9% lastnik družbe.

Skupaj z GEN energijo so Savske elektrarne Ljubljana d.d.o. 21. oktobra 2014 postale večinski lastnik družbe HESS (s poslovnimi  deleži GEN 33,5 %, SEL 14,7 % ter TEB 2,8 %).

 


K o n t a k t

 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 
T: 01 474 9 274      F: 01 474 9 272 
 
 
 
 

 
2014 PG group I powered by © QUBE 2.1