izobrazevalno_sredisce

Izobraževalno središče

Članki Zgodovinske razglednice Proizvodni objekti

Domov » Izobraževalno središče

Hidroelektrarna Moste

Video galerija

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Završnica

Foto galerija

Iz izgodovine

1914:
Zgrajena je HE Završnica na potoku Završnica.

1952:
HE Moste začne obratovati kot prva elektrarna na reki Savi. Elektrarna je načrtovana kot akumulacijska elektrarna za proizvodnjo vršne energije.V strojnici HE Moste so bili prvotno vgrajeni trije agregati (francisove turbine) s skupno požiralnostjo 28,5 m3/s. Ker je Sava v gornjem toku vrezala globoko dolino v erodibilne kamnine (konglomerat, morene), ki ležijo na nepropustni (terciarni in triadni) podlagi. Celotno področje leži na terciarni prekonsolidirani glini (sivica), ki zaradi neugodnih geomehanskih lastnosti povzroča obilo problemov na hidrotehničnih objektih. Za zagotovitev tesnenja akumulacijskega bazena je bilo izvedeno 351 m tesnilne zavese do nepropustne podlage v globino do 120 m.

1964:
Pregrada HE Moste je povišana z lesenim provizoriem za 1,25 m, povečuje se razpoložljiv volumen za 15%. Na pregradi so štiri polja s prevodnostjo 570 m3/s.

Za evakuacijo vršnih voda in praznjenje akumulacije je ob desnem boku namenjen temeljni izpust. Vtočni objekt leži ob levem boku pregrade in od tu je speljan dovodni rov v dolžini 840m do strojnice. V dovodni rov so speljane tudi zaledne vode iz potoka Završnica. V strojnici, ki je v celoti vkopana, je nameščena vsa hidromehanska, strojna in elektrooprema. Iz strojnice poteka odtočni rov v dolžini 1,5 km in premera 4 m do iztoka v Savo. Komandni prostor in stikališče 110/6,3 kV ter 110/20 kV stikališčem je na terasi nad strojnico.

1977:
V strojnici HE Moste je dodan četrti agregat s požiralnostjo 6 m3/s. Dovodni cevovod iz HE Završnica je priključen na HE Moste, kar omogoča povečanje proizvodnje. Sistem je bil načrtovan tako, da bi v času presežka proizvedene energije omogočal prečrpavanje savske vode v višje ležeči bazen Završnica, kar zaradi onesnaženosti Save ni bilo nikoli realizirano.

1999:
Pregrada HE Moste je obnovljena. Zaradi nerealizacije prečrpavanja in zaradi nezanesljive opreme testnega agregata s slabim izkoristkom je bil agregat 4 v letu 1999 rekonstruiran. V okviru rekonstrukcije agregata je bil zamenjan gonilnik, vodilne lopate z novo hidravlično obliko turbinski regulator, ter vsa pomožna tehnološka oprema. Na elektro področju je bila izdelana nova tehnološka lastna raba agregata, zamenjan je bil vzbujalni sistem s statičnim vzbujalnim sistemom z digitalno regulacijo in mikroprocesorskim krmiljenjem, vgrajena nova zaščita agregata z numerično in multimikroprocesorsko strukturo, vgrajen pa je bil tudi distribuiran mikroprocesorski sistem za lokalno in daljinsko vodenje agregata iz oddaljenega centra vodenja SEL. V okviru rekonstrukcije agregata je bila izvedena še njegova ekološka sanacija, v okviru katere so se vsa ležajna mesta izvedla s samomazalnimi pušami in segmenti DEVA. Za prečrpavanje drenažnih voda iz območja agregata je vgrajen oljni separator, ki očisti vse vode pred iztokom iz objekta.

2008 – 2010:
 Izvedena je obnova HE Moste. Gradbena sanacija strojnice naj bi preprečila nadaljnje deformacije objekta. Zamenjave agregatov iz 3,5 MVA, 3×5,5 MW na 2×9 MVA, 2×7 MW. Spremenila se je požiralnost iz 3×9,5 v 2×13 m3/s. V sklopu rekonstrukcije strojnice je bila zamenjana večina pomožne opreme in vsa sekundarna oprema elektrarne. Rekonstrukcija stikališča 110/35/20 kV v 110/6,3 kV SEL in 110/20 kV Eles, Elektro Gorenjska. Opuščeno je prostozračno stikališče 110 kV, ki je nadomeščeno z novim, plinsko izoliranim. Opuščeno je 35 kV stikališče. Namesto blokov 35/6 kV je vzpostavljena transformacija 110/6 kV in distribucijska RTP 110/20 kV. Celotni sistem daje v konicah proizvodnje 21 MW moči, srednja letna proizvodnja znaša 56 GWh.

Za tehnične navdušence

Moste 4 Moste 1, 2
Koristni volumen akumulacije 123.000 m3 2.845.152 m3
Instalirani pretok 6 m3/s 26 m3/s
Moč na pragu 8 MW 13,5 MW
Srednji letni pretok 0,7 m3/s 13,6 m3/s
Srednja letna proizvodnja 5 GWh 60 GWh
Leto začetka obratovanja 1916 1952
Vrsta turbine Francis Francis
Število turbin 1 2
Nazivna moč elektrarne 11 MVA 18 MVA
Bruto padec 177,2 m 70,45 m

Hidroelektrarna Mavčiče

Video galerija

Hidroelektrarna Mavčiče

Foto galerija

Iz izgodovine

1981:
Gradnja hidroelektrarne Mavčiče se je začela.

1987:
Hidroelektrarna Mavčiče je pričela obratovati 31. julija leta 1986. Le tri mesece kasneje, ob koncu oktobra, so poskusno zagnali tudi drugi agregat.

Na Sorškem polju, pod Kranjem teče Sava v dolini, ki jo je vrezala v močno propustne kvartarne sklade (konglomerat). Globina nepropustne podlage je 120 m pod površjem. Pod Sorškim poljem je bogata vodonosna plast, ki se napaja iz Save in je potencialni vodni vir za osrednjo Slovenijo. Ker je pregrada v celoti temeljena na propustnih kamninah, je bilo potrebno vgraditi tesnilno zaveso do nepropustne podlage, ki sega ob bokih pregrade v dolžino 200 m.

HE Mavčiče je pretočna elektrarna z jezovno zgradbo, ki jo sestavljajo strojnica, prelivni polji in težnostna zemeljska pregrada. Konstrukcijska višina je 40 m. V strojnici sta nameščena dva agregata (kaplanovi turbini) s skupno požiralnostjo 260 m3/s. V konicah proizvodnje dajeta 38 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 62 GWh. 

Prelivni objekt sestavljata dve pretočni polji, ki sta opremljeni s segmentnima zapornicama z nasajeno zaklopko. Zajezitvena višina je 19,5 m. Prevodnost enega pretočnega polja je 1600 m3/s (100-letna voda).

Elektrarna je opremljena z dvema sinhronskima generatorjema nazivne moči 25 MVA in napetosti 10,5 kV. Generatorja sta vsak s svojim transformatorjem povezana s 110 kV mrežo prek elektrarniškega 110 kV stikališča. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja Savskih elektrarn Ljubljana, ki je v Medvodah.

2011:
V letu 2011 je bilo posodobljeno stikališče 110 kV, ki je omogočilo vzankanje v 110 kV omrežje.
Do konca leta pa je sledila še posodobitev sekundarne opreme HE

Za tehnične navdušence

HE Mavčiče
Koristni volumen akumulacije 1.665.000 m3
Instalirani pretok 260 m3/s
Moč na pragu 38 MW
Srednji letni pretok 64,2 m3/s
Srednja letna proizvodnja 68 GWh
Leto začetka obratovanja 1986
Vrsta turbine Kaplan
Število turbin 2
Nazivna moč elektrarne 50 MVA
Bruto padec 17,5 m

Hidroelektrarna Medvode

Video galerija

Hidroelektrarna Medvode

Foto galerija

Iz izgodovine

1947:
Gradnja se je pričela leta 1947, pri čemer so pri gradnji sodelovali tako slovenski kot jugoslovanski delavci. Poleg gradnje samega objekta hidroelektrarne in jezu so delavci zgradili še kompleks stanovanjskih objektov.

1953:
Postavljena je hidroelektrarna z jezom , po tem, ko je zaradi dviga gladine reke nastalo Zbiljsko jezero. Pregrada je na mestu, kjer je Sava vrezala brzice v dolomitu, ki je večji del razpokan in prepreden z votlinami. Izdelana je stabilizacija temeljnih tal z injekcijsko zaveso, ki sega do nepropustne podlage iz skrilavcev in peščencev v globini 27 do 45 m. Jezovna zgradba je kombinirano steberskega-obrežnega tipa. V smeri matice toka sta dve pretočni polji, opremljeni z dvojnima tablastima zapornicama kljukaste izvedbe, z zajezitveno višino 17,5 m. Prevodnost pretočnih polj je 2400 m3/s.

1964:
Zapornice so bile zvišane za 1 m, povečala se je moč na turbinah za 11 %. V turbinskih stebrih, ob obrežju sta nameščena dva agregata (kaplanovi turbini) s skupno požiralnostjo 150 m3/s, ki dajeta v konici proizvodnje 25 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 72 GWh.

1994 in 1995:
Elektrarna je bila obnovljena, generatorja sta zamenjana. Opremljena je z dvema sinhronskima generatorjema nazivne moči 13,5 MVA in napetosti 6,3 kV. Generatorja sta priključena na 6/110 kV stikališče.

2003 in 2004:
Elektrarna je bila posodobljena, zamenjana je bila turbina in sekundarna oprema. Posodobljeno je bilo stikališče 110 kV s transformacijo 2×110/6,3 kV in distribucijskim stikališčem 110/20 kV v lasti Elektra Gorenjska.

Za tehnične navdušence

HE Medvode
Koristni volumen akumulacije 1.185.000 m3
Instalirani pretok 150 m3/s
Moč na pragu 25 MW
Srednji letni pretok 65,1 m3/s
Srednja letna proizvodnja 77 GWh
Leto začetka obratovanja 1953
Vrsta turbine Kaplan
Število turbin 2
Nazivna moč elektrarne 27 MVA
Bruto padec 21,2 m

Hidroelektrarna Vrhovo

Video galerija

Hidroelektrarna Vrhovo

Foto galerija

Iz izgodovine

1989 – 1993:
Gradnje HE Vrhovo, ki leži na polju pod naseljem Vrhovo in je prva v nizu hidroelektrarn spodnjesavske verige. Jezovna zgradba je betonsko-težnostnega tipa, konstrukcijske višine 27 m. Elektrarna obratuje v dnevno-pretočnem režimu z akumulacijo, ki ima vlogo čelnega bazena za spodnjesavsko verigo. Po dograditvi celotne verige HE na Savi bo akumulaciji namenjena vloga vmesnega izravnalnega bazena. 

Nizvodno od Radeč se rečna dolina razširi v široko polje, po katerem Sava preide v dolinski režim toka. Podlago tvorijo sloji nepropustnih permokarbonskih skrilavcev, ki jih prekrivajo prodno-peščeni kvartarni sedimenti s krovno plastjo peščenih meljev in humusa. Jezovna zgradba je temeljena na nepropustnih skrilavcih. Temeljna plošča je v celoti drenirana. Tesnjenje obrežnih visokovodnih nasipov je izvedeno s tankostenskimi betonskimi stenami.

Jezovno zgradbo sestavljajo v nizu: strojnica, pet pretočnih polj in priključni zemeljski obrežni nasipi. V strojnici so nameščeni trije agregati (cevne turbine) s skupno požiralnostjo 500 m3/s. V konicah proizvodnje dajejo 34,2 MW moči, pri srednji letni proizvodnji 120 GWh. Prelivna polja so opremljena s segmentnimi zapornicami z nasajeno zaklopko in zajezitveno višino 10,5 m. Prevodna sposobnost prelivnih polj je 3100 m3/s, kar je enako 100-letni vodi.

Elektrarna je opremljena s tremi sinhronskimi generatorji nazivne moči po 14,3 MVA napetosti 6,3 kV, ki so prek transformatorja (45 MVA,119/6,3 kV) priključeni v 110 kV omrežje z vzankanjem.

Za tehnične navdušence

HE Vrhovo
Koristni volumen akumulacije 1.165.000 m3
Instalirani pretok 500 m3/s
Moč na pragu 34 MW
Srednji letni pretok 229 m3/s
Srednja letna proizvodnja 120 GWh
Leto začetka obratovanja 1993
Vrsta turbine Kaplan – cevna
Število turbin 3
Nazivna moč elektrarne 42,9 MVA
Bruto padec 8,80 m

Mala sončna elektrarna Mavčiče

Foto galerija

Iz izgodovine

2007:
Začne v celoti obratovati MFE Mavčiče.

MFE Mavčiče sestavlja:

  • 210 PV modulov moči 170 W, ki so nameščeni na južni fasadi objekta HE Mavčiče
  • 210 PV modulov moči 170 W, ki so nameščeni na strehi objekta HE Mavčiče

Instalirana moč solarnega generatorja znaša 71,4 kW. Predvidena letna proizvodnja je cca. 72 MWh električne energije.

Za tehnične navdušence

Tehnični podatki
MFE Mavčiče
inst. moč solarnega generatorja 71,4 kWp
število PV modulov 2 x 210
moč posameznega modula 170 Wp
vrsta modulov Schott Solar ASE 170
lokacija J fasada objekta HE Mavčiče
število razsmernikov 12
moč posameznega razsmernika 6 kW
vrsta razsmernikov Sunny Mini Central 6000
komunikacija in nadzor Sunny Web Box
predvidena letna proizvodnja 72 MWh
začetek proizvodnje el. energije 1. faza: junij 2006, 2. faza: maj 2007

Mala sončna elektrarna Medvode

Foto galerija

Iz izgodovine

2008:
Začne obratovati MFE Medvode.

MFE Medvode sestavlja 280 PV modulov moči 210 W, ki so nameščeni na strehi vzdrževalnega centra HE Medvode. Instalirana moč solarnega generatorja je 58,8 kW, predvidena letna proizvodnja pa znaša cca. 60 MWh električne energije.

Za tehnične navdušence

Tehnični podatki
MFE Medvode
inst. moč solarnega generatorja 58,8 kWp
število PV modulov 280
moč posameznega modula 210 Wp
vrsta modulov Sanyo HIP – 210
lokacija streha vzdrževalnega centra Medvode
število razsmernikov 6
moč posameznega razsmernika 11 kW
vrsta razsmernikov Sunny Mini Central 11000 TL
komunikacija in nadzor Sunny Web Box
predvidena letna proizvodnja 60 MWh
začetek proizvodnje el. energije julij 2008

Mala sončna elektrarna Vrhovo

Foto galerija

Iz izgodovine

2008:
Je začela obratovati MFE Vrhovo 1.
MFE Vrhovo sestavlja 360 PV modulov moči 215 W, ki so nameščeni na strehi strojnice HE Vrhovo. 

Instalirana moč solarnega generatorja je 77,4 kW, predvidena letna proizvodnja pa znaša cca. 74,6 MWh električne energije. MFE Vrhovo 2 sestavlja 1584 PV modulov moči 224 W, ki so nameščeni na desnesnobrežnem nasipu akumulacijskega jezera HE Vrhovo.

Instalirana moč solarnega generatorja je 355 kW, predvidena letna proizvodnja pa znaša cca. 404 MWh električne energije.

2010:
Je začela obratovati MFE Vrhovo 2.

Za tehnične navdušence

Tehnični podatki
MFE Vrhovo
inst. moč solarnega generatorja 77,4 kWp
število PV modulov 360
moč posameznega modula 215 Wp
vrsta modulov Sanyo HIP – 215
lokacija streha strojnice HE Vrhovo
število razsmernikov 9
moč posameznega razsmernika 8 kW
vrsta razsmernikov Sunny Mini Central 8000 TL
komunikacija in nadzor Sunny Web Box
predvidena letna proizvodnja 74,6 MWh
začetek proizvodnje el. energije januar 2008

Mala hidroelektrarna Mavčiče

Foto galerija

Iz izgodovine

1987:
Začne obratovati Mala HE Mavčiče leži na južni strani reke Save v dotoku vode v ribje drstišče.

V mali elektrarni je nameščen en agregat, ki obratuje paralelno z omrežjem, kamor oddaja vso razpoložljivo energijo glede na predpisan konstanten dotok vode 0,5 m3/s.

V zgradbi strojnice male hidroelektrarne je nameščen agregat, ki ga sestavlja horizontalna spiralna Francis turbina, preko elastične sklopke direktno povezana z asinhronskim generatorjem. Vodilnik turbine sestavljajo premične upravljalne lopatice, ki obkrožajo gonilnik in regulirajo pretok. Nastavitev odprtja lopatic se vrši ročno, glede na zahtevan pretok. Gonilnik je ulit iz aluminijevega brona in je direktno nataknjen ter konzolno pritrjen na turbinsko gred, ki je uležajena z dvema kotalnima ležajema pritrjenima v turbinski pokrov. Za generator je uporabljen asinhronski tipski motor.

Za tehnične navdušence

Tehnični podatki
mHE Mavčiče
nazivna moč asinhronskega generatorja 90 kW
nazivna napetost asinhronskega generatorja 380 V
maksimalna moč turbine 70 kW
moč mHE na sponkah generatorja 66 kW
konstanten pretok vode 0,53 m3/s
razpoložljiv padec vode 15,8 m
vrsta turbine Francis spiralna horizontalna
nazivni vrtljaji 750/min
srednja letna proizvodnja 340 MWh
začetek proizvodnje el. energije januar 1987

Mala hidroelektrarna Vrhovo

Foto galerija

Iz izgodovine

2008:
Je začela obratovati Mala HE VRHOVO leži na južni strani reke Save v dotoku vode v ribje drstišče.

V mali elektrarni je nameščen en agregat, ki obratuje paralelno z omrežjem, kamor oddaja vso razpoložljivo energijo glede na predpisan konstanten dotok vode 0,5 m3/s.

Turbina je cevna propelerska vertikalne izvedbe brez regulacije vrtljajev oziroma pretoka. Gonilnik je propelerski, sodobne hidravlične oblike s štirimi lopaticami, ki so fiksno pritrjene na pesto gonilnika. Turbinska gred je vpeta med vodilnim in kombiniranim turbinskim ležajem. Vodilni ležaj je potopljen v vodi in z vodo tudi mazan. Kombinirani ležaj je v nosilnem ohišju generatorja. Sestavljen je iz radialnega in aksialnega kotalnega ležaja. Mazanje tega ležaja je z mastjo. Prenos moči s turbine na generator je predviden preko elastične sklopke. Za generator je uporabljen asinhronski tipski motor.

Za tehnične navdušence

Tehnični podatki
mHE Vrhovo
nazivna moč asinhronskega generatorja 30 kW
nazivna napetost asinhronskega generatorja 0,4 kV
nazivni cosφ 0,85
moč mHE na sponkah generatorja 22 kW
konstanten pretok vode 0,5 m3/s
razpoložljiv padec vode 5,55 m
vrsta turbine propelerska
nazivni vrtljaji 1000/min
predvidena letna proizvodnja 184,8 MWh
začetek proizvodnje el. energije marec 2008

Mala hidroelektrarna Borovlje

Video arhiv

Mala hidroelektrarna Borovlje

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Video arhiv

Predstavitveni video podjetja SEL d.o.o.

Zgodovinski video o elektrifikaciji Slovenije