Vrhovo

Osebna izkaznica

Domov » Osebna izkaznica

Lastništvo

Družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. se ponaša z dolgoletno tradicijo v svoji glavni gospodarski dejavnosti – v proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah. Tako HE Završnica kot najstarejša hidroelektrarna v družbi obratuje že od leta 1914, do danes pa so bile zgrajene še HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in HE Vrhovo. Zaradi številnih reorganizacij v elektrogospodarski panogi nosi družba sedanje ime šele od leta 1965. V skladu z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. direktor organizira in vodi posle in delovni proces v družbi in odgovarja za zakonitost dela družbe, nadzorni svet pa v okviru svojih pristojnosti nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet je oblikoval tudi revizijsko komisijo, ki opravlja strokovne naloge komisije.

Danes so Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. kapitalska družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti GEN energije d.o.o..

Družbenik Delež v osnovnem kapitalu v EUR %
DružbenikGen energija, d.o.o. Delež v osnovnem kapitalu v EUR145.117.020,50 %100
Kdo je Skupina GEN

Uprava in sedež družbe

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska cesta 46
1215 Medvode

Telefon: 01 474 9 274
Fax: 01 474 9 272
Email: info@sel.si

Identifikacijska številka za DDV:  SI74887351
Matična številka: 5044405
Standardna klasifikacija dejavnosti: 35.111
Transakcijski račun: SI56 0310 6100 2519 638 SKB banka

Elektrarne

HE Moste
Moste 41
4274 Žirovnica
tel.: 01 474 9 321

HE Mavčiče
Mavčiče 120
4211 Mavčiče
tel.: 01 474 9 220

HE Medvode
Gorenjska cesta 46
1215 Medvode
tel.: 01 474 9 220

HE Vrhovo
Vrhovo 109
1433 Radeče
tel.: 01 474 9 371

Proizvodni objekti

Dejavnosti

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah (SDK 35.111).

Poleg svoje osnovne dejavnosti, tj. proizvodnje električne energije, družba opravlja tudi funkcije obratovanja in vzdrževanja za nemoteno proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (vzdrževanje elektroenergetske, strojne in telekomunikacijske opreme ter gradbenih objektov). Hkrati družba opravlja tudi investitorski inženiring za elektroenergetske objekte in postroje, montažo, preizkušanje, meritve ter stavljanje v obratovanje.

Center vodenja

Politika sistema vodenja

Družba SEL se zavezuje k:

  • vzpostavljanju najvišje stopnje kulture zagotavljanja kakovosti in varnostne kulture za doseganje strateških ciljev družbe in Skupine GEN,
  • oblikovanju internega delovnega okolja, ki spodbuja zaposlene k njihovi popolni vključenosti v doseganje ciljev družbe,
  • izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti,
  • družbeno odgovornem delovanju in uravnoteženi podpori razvoju vseh struktur družbenega okolja.

Poslanstvo

Varna in zanesljiva proizvodnja električne energije iz vode, kot najpomembnejšega in hkrati brezogljičnega obnovljivega vira električne energije ter iz drugih obnovljivih virov, zlasti iz sončnih elektrarn.

Vizija

Trajnostna, inovativna in podnebno odporna proizvodnja električne energije iz hidroenergetskega potenciala ter vlaganje v ostale obnovljive vire električne energije in vire prožnosti, ki pospešujejo uveljavljanje ter virov in njihovo učinkovito rabo.

Vrednote

Strateški cilji

  • Proizvodnja električne energije
  • Konsolidacija in racionalizacija poslovanja
  • Upravljanje s človeškimi viri
  • Upravljanje s finančnimi viri

Certifikati

Našo skrb za kakovost, ravnanje z okoljem in varnost in zdravje pri delu smo v letih 2000, 2002 in 2006 izkazali s pridobitvijo certifikatov ISO 9001:1994 za kakovost, ISO 14001:1996 za ravnanje z okoljem ter OHSAS 18001:1999 za varnost in zdravje pri delu.

Od leta 2017 pri ravnanju z okoljem in varnosti in zdravju pri delu samo sledimo načelom standardov, certificiramo pa samo sistem vodenja oz. kakovost.