Vrhovo

Načrt zaščite in reševanja

Domov » Načrt zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja za pregradne objekte Savskih elektrarn Ljubljana (NZR SEL) je izdelan na podlagi 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljevanju ZVNDN) ter Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19). Skladno s 3. členom Uredbe o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, 78/16), morajo načrt zaščite in reševanja (NZR) izdelati organizacije:

  • ki upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče, kadar gre za nasipe in druge objekte za zadrževanje ali zbiranje vode;
  • če imajo pregradne objekte višje od 15 metrov, ne glede na volumen objekta za zadrževanje ali skladiščenje vode.

V NZR SEL so obravnavani naslednji vodni objekti:

  • pregrada Moste;
  • pregrada Završnica;
  • pregrada Mavčiče;
  • pregrada Medvode;
  • pregrada Vrhovo.

Načrt je izdelan za primer delne ali celotne porušitve visokovodnih pregrad, kar bi imelo za posledico nekontroliran izliv vode iz akumulacijskih bazenov, oziroma poplavitev območij dolvodno od pregradnih objektov. Vzroki za porušitev so lahko človeški dejavniki (napake pri obratovanju, diverzije) ali višja sila

(naravne nesreče). Ob taki nesreči bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi, živali, objektov in drugega premoženja.

Prenesite načrt zaščite in reševanja
nacrt-zascite-in-resevanja