Trajnost

Domov » Trajnost

V naši družbi kontinuirano sledimo smernicam trajnostnega razvoja in se bomo še naprej prizadevali za trajnostno prihodnost z delovanjem na več področjih našega poslovanja. Pomen trajnosti je še toliko bolj pomemben v kontekstu aktualnega prilagajanja podnebnim spremembam in prehodu naše družbe, v širšem smislu, v nizkoogljično družbo.

Trajnost sestavljajo trije stebri, ki pokrivajo okoljski vidik, družbeni in ekonomski vidik.

Okoljski vidiki trajnosti

Skrb za okolje je pomemben element poslovanja naše družbe.

Hidroelektrarne:

  • ne proizvajajo odpadkov
  • ne povzročajo onesnaževanja zraka
  • prispevajo k zmanjševanju emisij CO2
  • omogočajo večji prispevek nestanovitnih OVE (vetrne, sončne elektrarne)

Na območjih akumulacijskih jezer hidroelektrarn:

  • nastanejo novi sladkovodni ekosistemi
  • vzdržujemo obstoječe in umeščamo nove naravovarstvene ureditve na območjih akumulacijskih jezer
  • odstranjujemo plavje
  • izvajamo okoljske monitoringe

Hidroenergija je z okoljskega vidika obnovljiv vir energije in je v primerjavi z drugimi viri električne energije čist energetski vir; pri delovanju HE ne prihaja do nastajanja odpadkov in emisij CO2. Energija, proizvedena iz naših hidroelektrarn, je brezogljičen (ne povzroča emisije CO2) in obnovljiv vir energije. Kot take naše hidroelektrarne prispevajo tako k preprečevanju kot tudi k zmanjševanju podnebnih sprememb oziroma so podnebno sprejemljive – tako dolgoročno prispevajo k (načrtovanemu) razogljičenju slovenske družbe. Hidroelektrarne tako prispevajo k zmanjševanju emisij CO2, zato na ta način hidroelektrarne tudi pozitivno vplivajo na okolje.  

Druga zelo pomembna korist hidroelektrarn – ki ni tako splošno poznana – pa je, da hidroelektrarne omogočajo večji prispevek drugih OVE v EES. Ta vloga hidroelektrarn bo postala še pomembnejša v prihajajočih desetletjih, ker bo delež nestanovitnih OVE – zlasti vetrnih elektrarn in sončnih elektrarn – precej narasel.  

Trudimo se tudi, da obnavljanje in izgradnja naših hidroelektrarn poteka s čim manj (negativnimi) vplivi na okolje, obratovanje in vzdrževanje naših hidroelektrarn pa je skladno z okoljskimi standardi oziroma zahtevami.  

Da bi zagotovili obratovanje in vzdrževanje naših hidroelektrarn v skladu z okoljskimi zahtevami, se v družbi izvajajo tudi različne vrste okoljskih monitoringov. Okoljski monitoringi se v splošnem nanašajo na sestavine okolja, kot so voda, zrak in tla. 

Lovilne zavese (baraže) v naših akumulacijah so namenjene lovljenju plavja, ki ga kontinuirano redno odstranjujemo tako z baraž kot tudi iz turbinskih vtokov, po posameznih lokacijah hidroelektrarn. 

V okviru okoljskih vidikov je pomembno, da se posebej izrazito poudari pozitivne vidike hidroelektrarn na okolje, zlasti ker so v splošni javnosti pri hidroelektrarnah promovirani (in zmanipulirani) samo negativni vplivi HE na okolje.

politika-ravnanja-z-okoljem

Družbeni vidiki trajnosti

Družbena vloga hidroelektrarn je izredno široka. Sega od njihove osnovne energetske vloge, proizvodnje električne energije, katere raba še raste, pa vse do pomena hidroelektrarn pri zagotavljanju sistemskih storitev v EES, kjer so tehnično in ekonomsko najugodnejše. K družbeni vlogi pa spada tudi večnamenska raba vodnih zadrževalnikov v hidroelektrarnah, kamor štejemo vodarske ureditve, vodooskrbo, namakanje, varstvo pred poplavami ter turizem in rekreacijo. 

Družba Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. se s svojo dolgoletno vpetostjo v prostor ter med ljudi zaveda tudi svoje družbene odgovornosti oziroma družbenega vidika trajnosti.

Koncesijska območja naših hidroelektrarn se nahajajo na območju desetih slovenskih občin, naša vpetost v lokalna okolja pa je zelo velika. Z lokalnimi skupnostmi kontinuirano sodelujemo in jih podpiramo pri umeščanju turistično – rekreacijskih dejavnosti v prostor na naših koncesijskih območjih, ob upoštevanju okoljskih omejitev. V zadnjem času gre za našo podporo lokalnim skupnostim predvsem pri urejanju kolesarskih poti, učnih poti, naravoslovnih učnih poti, fitnesa na prostem ipd. S prilagajanjem obratovanja naših hidroelektrarn omogočamo in podpiramo različna vsakoletna ribiška tekmovanja in kajakaška tekmovanja. 

V prihodnje nameravamo nameniti večji poudarek varstvu vodnega okolja, v smislu ohranjanja dobrega stanja vode, kar pomeni dobro ekološko in kemijsko stanje vode. Na področju stanja vode si tako želimo vzpostaviti večjo povezanost z lokalnimi skupnostmi, predvsem v povezavi z osveščanjem lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja kakovosti vode in pomenu ohranjanja obvodnega prostora. 

V smislu osveščanja in informiranja javnosti o naših hidroelektrarnah se redno izvajajo tudi vnaprej napovedani in organizirani ogledi naših hidroelektrarn, v okviru katerih prevladujejo šolske ekskurzije.

Vodarske ureditve, vodooskrba, namakanje, varstvo pred poplavami

Akumulacije na Savi nadomeščajo številne vodnogospodarske ureditve, ki bi jih bilo potrebno izvesti, če slednjih ne bi bilo. Bregovi bazenov so erozijsko zaščiteni, z akumulacijskim delovanjem pa prispevajo k zmanjševanju visokovodnih valov in s tem k zaščiti proti poplavam. Protipoplavna zaščita so tudi nasipi, zlasti to velja za primer HE Vrhovo. Elektrarne so lahko tudi vir vode za namakanje, kar npr. velja za HE Moste (golf igrišče Bled). 

Kot družbeno odgovorna gospodarska družba posebno skrb namenjamo tudi vsem, s katerimi pri svojem poslovanju prihajamo v stik. Tako v obliki donacij in sponzorstev pomagamo kulturnim, športnim, izobraževalnim, humanitarnim ustanovam, ki so po posebnih predpisih ustanovljene za upravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti ter prostovoljnim društvom, ki delujejo v javnem interesu.

Ekonomski vidiki trajnosti

Med ekonomskimi vidik trajnosti velja izpostaviti, da z rednim vzdrževanjem in obnovo naših hidroelektrarn podaljšujemo življenjsko dobo hidroelektrarn, povečujemo proizvodnjo ter izboljšujemo izkoristek OVE. 

Naš doprinos k ekonomskim vidikom trajnosti v primerjavi z drugimi viri energije so še nizki stroški obratovanja in vzdrževanja, dolga življenjska doba hidroelektrarn (50 do 100 let in več), zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, prilagodljiv način obratovanja ter zrela in preizkušena tehnologija. 

V prihodnje bodo naše investicije usmerjene tudi v druge OVE s poudarkom na sončnih elektrarnah, ki so načrtovane na površinah z dobro osončenostjo in so ekonomsko upravičene.

Izobraževalno središče Politika sistema vodenja