Vizija

Domov » Vizija

Vizija družbe je usmerjena v povečanje rabe razpoložljivega hidroenergetskega potenciala slovenskih rek, predvsem v porečju Save ter daljinsko vodenje in upravljanje verige hidroelektrarn na Savi in njenih pritokih. Hkrati je vizija dvigniti pomen hidroenergije tudi kot podpore drugim obnovljivim virom energije, predvsem sončni in vetrni energiji.

Možnosti za razvoj vidimo še v izkoriščanju energetskega potenciala ostalih obnovljivih virov z upoštevanjem ekonomske sprejemljivosti in primerne povrnitve vloženih sredstev. Z naraščanjem števila nestalnih obnovljivih virov, zlasti sončnih elektrarn, vidimo priložnost tudi v zagotavljanju ustreznih virov prožnosti, ki bodo podpirali vključevanje brezogljičnih proizvodnih zmogljivosti v elektroenergetski sistem.

Zavedamo se, da postavljeno vizijo lahko uresničimo le s kompetentnimi, motiviranimi in inovativnimi zaposlenimi, zato bomo njim namenjali posebno pozornost. 

Vizija SEL je del skupne vizije Skupine GEN, znotraj katere se z doseganjem sinergij med družbami prizadevamo postati eden od vodilnih pobudnikov zelenega prehoda.