Pojasnilo v zvezi z delovanjem hidroelektrarn na območju Medvod ob poplavah 4. 8. 2023

Poslanstvo Savskih elektrarnah Ljubljana d. o. o. (SEL) je varna in zanesljiva proizvodnja električne  energije iz vode. Tega se zavedamo in tako tudi delujemo. Zato stalno spremljamo napovedane padavine  in s tem tudi predvideno povečanje pretokov. Hidrološke prognoze z dne 3. 8. 2023 so predvidele večji  porast pretokov v porečju Save šele v petek čez dan, pozne popoldanske prognoze pa so napovedale že  nočni porast pretokov. V noči s 3. na 4. 8. 2023 je dejansko prišlo do naglega povečanja pretokov v  zgornjem toku reke Save. Na porečju Save Dolinke je bil porast manjši, več vode pa so prinesle Sava  Bohinjka, Radovna, Završnica, Tržiška Bistrica, Kokra, Sora pa je celo dosegla najvišje do sedaj zabeležene  vrednosti pretokov. 

Visoke vode na območju Medvod v preteklih letih 

Od leta 1990 do 2012 smo se v HE Mavčiče in HE Medvode vsaj šestkrat soočili z dotoki višjimi od 900 m3/s. Naj navedemo nekaj primerov: Dobro je znana povodenj 1. novembra 1990, ko je Sava dosegla tu pretok 900 m3/s, že 6. decembra 1992 smo imeli dotok 1000 m3/s. Dne 7. 11. 2000 smo imeli največji  dotok 1060 m3/s, 19. 9. 2007 (ko je bil dogodek v Železnikih), je bil dotok v Mavčičah 930 m3/s, nazadnje  pa smo imeli zelo visok dotok 930 m3/s dne 5.11.2012, (ko je poplavljala Drava).  

V naštetih primerih so dotoki Save dosegli naslednje maksimalne vrednosti v m3/s

V preglednici navajamo svoje podatke o konicah visokih vod in podatke bližnjih vodomernih postaj (VP) ARSO za iste datume: 

Datum  HE Mavčiče in  

Medvode

VP Sora Suha  VP Sora Medvode  VP Sava Medno
1. 11. 1990  900  687  732  1351
6. 12. 1992  1000  303  336  1097
7. 11. 2000  1060  356  422  1194
19. 9. 2007  930  431  424  1157
19. 9. 2010  730  467  519  1177
5. 11. 2012  1014  426  423  1319

Predpraznjenje akumulacijskih bazenov ter pretoki rek 4. avgusta 2023 

Zaradi napovedanih večjih pretokov so bili v četrtek, 3. avgusta 2023 ob 22. uri akumulacijski bazeni  ustrezno prazni, in sicer: Moste -353 cm, Mavčiče -145 cm in Medvode -100 cm. HE Vrhovo je začela s  počasno denivelacijo in imela tedaj -15 cm. Dotoki so bili ob 22. uri v Mostah 33 m3/s, v Mavčičah 106  m3/s in v Vrhovem 277 m3/s potem pa so na zgornjih HE začeli naraščati. V Mostah je bil dosežem  maksimalni dotok 126 m3/s ob 4. uri, potem je do 8. ure upadel na 65 m3/s in večji del dneva ostal okoli  60 m3/s. V Mavčičah je bil maksimalni dotok ob 8. uri že 1014 m3/s. Med 3. in 6. uro se je dvignil z 218 na  836 m3/s, kar pomeni prirast 200 m3/s/h.

VP Suha na Sori je ob 6.30 izmerila gladino 575 cm in pretok 687 m3/s. Ob 6.50 je dosegla vodostaj 600  cm, nakar je še nekaj časa oddajal ta podatek, po 9. uri pa ni več kazala. VP Medvode na Sori je ob 6.40  kazala vodostaj 534 cm in pretok 675 m3/s. Potem je pokazala zadnji podatek o višin 697 cm ob 9:20,  nakar je nehala oddajati podatke. Ponovno je začela kazati ob 13:40, ko je kazala 545 cm in pretok 700  m3/s. Najvišji izmerjen nivo je bil torej višji vsaj za 1,5 m od tistega, pri katerem je bil še izračunan  pretok. Zato ocenjujemo, da je maksimalni pretok Sore znašal najmanj 900 m3/s, lahko celo 1000 m3/s.  Sora je tako močno prekoračila doslej najvišji zabeležen pretok 1. novembra 1990, ki je sicer znašal 687  m3/s v Suhi in 732 m3/s v Medvodah. Posledice tokratne povodnji so vidne po celem porečju Sore.  Na vodomerni postaji Medno je Sava dopoldan med 9.30 in 12.00 beležila pretok nad 1700 m3/s, od 9.50  do 10.50 pa je bil ves čas nad 1800 m3/s. Maksimum 1929 m3/s je bil zabeležen ob 10.30. Iz navedenih  podatkov sklepamo, da sta bila pretok Save skozi HE Medvode in dotok Sore na sotočju skoraj enaka. V letošnjem letu je poleg tega prišlo tudi koincidence, saj sta nastopili konici Save in Sore praktično  istočasno, kar se pri navedenih visokovodnih pojavih v preteklosti ni zgodilo. Običajno so konice  zamaknjene za več ur.  

Oba razloga (najvišji do sedaj zabeleženi pretok Sore ter sočasnost konice s Savo) sta povzročila, da je na območju Medvod prišlo do tako obsežnih poplav. 

Zagotavljanje varnosti 

Ob viskokovodnih razmerah je primarna naloga naše družbe z vsemi razpoložljivimi sredstvi  zagotavljati varnost ljudi, preprečevati okoljsko škodo ter zaščititi premoženje. V HE Moste smo zaradi  precejšnjega prostega volumna lahko zadržali naraščajočo Savo Dolinko tako dolgo, da so lahko uspešno  evakuirali ljudi v kampu Šobec, saj je bila tam visoka voda nad 200 m3/s že zaradi Radovne, Završnice in  manjših dotokov. Potem se je Dolinka ustalila pri cca 250 m3/s

V dolini Završnice pod pregrado Završnica je pretok zjutraj dosegel cca 20 m3/s, zato je Občinski štab CZ  odredil evakuacijo prebivalcev iz okoli 10 hiš. Agregata 4 v HE Moste ni bilo možno zagnati zaradi  zamašitve vtoka na Završnici z muljem in lesom.  

V HE Mavčiče je bil ob 4. uri dotok že 500 m3/s. Ob 5. uri je dotok dosegel 700 m3/s, zato je naš center  vodenja obveščal Center za obveščanje in vodstvo SEL po protokolu obveščanja. Pretok HE Medvode  mora slediti pretoku HE Mavčiče, saj so njuni akumulacijski bazeni relativno majhni. HE Mavčiče ima  koristni volumen cca 1,7 milijona m3, HE Medvode pa 1,2 milijona m3. Koristni volumen je razlika med  normalno najvišjo in najnižjo obratovalno gladino. Pri zelo velikih dotokih reda 1000 m3/s priteče v eni  uri 3,6 milijona mevode, zato te vode ni možno »skladiščiti«, temveč težimo k temu, da se sproti  varno prevaja naprej. Kakor narašča dotok v prvo elektrarno, mora sproti naraščati tudi odtok iz nje in  naslednje elektrarne. Dotoki, ki so veliko večji, kot gre lahko vode skozi turbine, se prevajajo skozi  prelivna polja oz. zapornice, ki imajo veliko večjo zmogljivost prevajanja vode. V HE Mavčiče in Medvode  so zapornice, kot tudi vsa ostala vgrajena hidromehanska oprema ter pregrada, grajene za veliko večje  pretoke, kot so sploh kdaj nastopili. Oprema je dobro vzdrževana, z njo pa upravlja usposobljeno osebje. 

Naše ekipe so se ob zadnjem dogodku spopadale z enormnimi količinami plavja, ki smo jih varno spravili  skozi prelivna polja, ne da bi se kakšno polje zamašilo. S pretoki smo upravljali tako, da je odtok iz HE  Medvode približno ustrezal dotoku v HE Mavčiče. Dotok v Mavčičah je približno enak vsoti dotokov VP  Okroglo na Savi in reke Kokre. Prva je imela ob 7. uri pretok 650 m3/s, potem pa celo dopoldne nad 700  m3/s. Konica 743 m3/s je nastopila ob 12. uri. Vodomerna postaja na Kokri v Kranju je imela med 5.30 in  10.30 pretok nad 260 m3/s, konica pa je bila od 6.30 do 7.00, ko je bil vodostaj 428 cm, pretok pa nad  300 m3/s. Skupen dotok v Mavčičah se je v dopoldanskem času gibal nad 900 m3/s, s konico nad 1000  m3/s. Pretok skozi HE Medvode se je med 7. in 14. uro gibal med 900 in 950 m3/s.

Zaradi prelivanja plavja je bilo potrebno večkratno manevriranje zapornic. Pri tem se izmenoma pripira  eno in poveča odprtje sosednje zapornice, da se skupen pretok ohranja. Pri tem so neizogibne  kratkotrajne spremembe pretokov dolvodno, ki so minimalno odstopale od povprečne vrednosti v  daljšem intervalu. S sprotnim prevajanjem plavja smo pomagali vzdrževati stabilen pretok skozi HE  Medvode, kar je bilo izredno pomembno, saj je Sora, ki je v Medvodah presegla vse doslej zabeležene  dotoke, zelo poslabšala poplavne razmere.  

Če povzamemo napisano, sta obe elektrarni, HE Mavčiče in HE Medvode ob pomoči usposobljenega  osebja varno prevajali visoke pretoke Save ne samo brez poslabševanja razmer dolvodno, temveč sta s  preprečevanjem nastajanja zamašitve s plavjem, kar bi lahko povzročilo poplavni val večjih razsežnosti,  pomagali vzdrževati stabilne razmere na tem območju.  

V nobenem trenutku ni bilo bojazni, da bi bilo zaradi naših objektov ter njihovega delovanja kakorkoli  dodatno ogrožena varnost. Zaskrbljene intervencijske službe in posameznike, ki so uspeli navezati stik z  našim osebjem, smo s temi podatki informirali sproti. Vsem klicateljem žal nismo mogli odgovarjati sproti. Pripravljeno poročilo bo, tako upamo, pripomoglo k razjasnitvi določenih okoliščin. Zainteresirana javnost  ima možnost vpogleda v naše delovanje, saj SEL, kot članica Skupine GEN deluje transparentno in  trajnostno. 

Direktor, mag. Uroš Koselj

Skip to content